GODRUN

Tarantrofka, Hrygova Matka. Zahynula v bojích se Zergyly.