Mara

Mara

MÁ - krom

ME, MA, MUT - moje

MIS - já

MON, m. - svět