SLOVESA PRAVIDELNÁ

SLOVESA PRAVIDELNÁ

OBECNÝ ÚVOD DO SLOVESNÉ FLEXE

Narozdíl od jmen si staroélladská slovesa zachovala plnou flexi. Rozlišují se tyto gramatické jevy:

1. OSOBA - 1, 2, 3 (jako v češtině

2. ČÍSLO- singulár, duál, plurál, reziduálně triál - pouze hovoří-li se o třech hlavních Bozích zároveň, v náboženských formulích nebo chce-li někdo archaicky vyjádřit vážnost právě tří osob (např. král, královna a jejich dítě).

3. ČAS - prézens, futurum, imperfektum, perfektum

4. ZPŮSOB - infinitiv, imperativ, indikativ, konjunktiv

5. ROD - aktivum, pasivum

6. VID - pouze v minulém čase, a to tak, že imperfektuv vyjadřuje vid nedokonavý a perfektum vid dokonavý.

 

Staroélladština má čtyři slovesné třídy. Slovesa se rozlišují na A-kmeny, I-kmeny, E-kmeny a U-kmeny. Do jaké třídy sloveso patří lze poznat z infinitivu a z imperativu.

 

ŘAZENÍ KAPITOL:

A. INFINITIVY

B. IMPERATIVY

C. JMENNÉ TVARY

D. INDIKATIV AKTIVA

 

A. INFINITIV

Infinitiv prézentu se tvoří koncovkou -NTA připojenou za kořen a kmenový příznak slovesa:

kořen

 

kmenový

příznak

infinitivní

koncovka

infinitiv

prézentu

překlad

 

infinitiv

perfekta

DAR A NTA/NTU DARANTA dávat DARANTU
OR I NTA/NTU ORINTA dělat ORINTU
FAN E NTA/NTU FANENTA mluvit FANENTU
KAN U NTA/NTU KANUNTA vracet (se) KANUNTU

 

 

B. IMPERATIV

Imperativ se tvoří tak, že se od infinitivu odtrhne infinitivní koncovka -NTA a za kmenový příznak se přidají příslušné koncovky. 2. osoba singuláru žádnou koncovku nemá, tvoří ji pouze kořen slovesa a kmenový příznak. 1. osoba sg. imperativ nemá. U I-kmenů a U-kmenů dochází ve druhé osobě všech čísel k dloužení kmenového příznaku.

KONCOVKY IMPERATIVU

  sg. pl.
1. 0 -MIL!
2. -! -TE!
3. -CH! -CHEN!

 

  DARANTA   ORINTA   FANENTA   KANUNTA  
sg.                
1. - - - - - - - -
2. DARA! dej! ORÍ! dělej! FANE! mluv! KANÚ! vrať (se)!
3. DARACH! ať dá! ORICH! ať dělá! FANECH! ať mluví! KANUCH! ať (se) vrátí
pl.                
1. DARAMIL! dejme! ORIMIL! dělejme! FANEMIL! mluvme! KANUMIL! vraťme (se)!
2. DARATE! dejte! ORITE! dělejte! FANETE! mluvte! KANÚTE! vraťte (se)!
3. DARACHEN! ať dají! ORICHEN! ať dělají! FANECHEN! ať mluví! KANUCHEN! ať (se) vrátí!

 

K zesílení záporu se používá částice vybízecí EN v postpozici (ORÍ - dělej, ale ORÍ EN! - tak dělej!).

 

C. JMENNÉ TVARY

Élladština vytváří od sloves tři jmenné tvary, a to participium aktiva, participium pasiva a slovesné adjektivum. Všechny jmenné tvary se chovají jako adjektiva, tzn. vytvářejí všechny tři rody a čtyři čísla, ale ztratily většinu flexe. Až na maskulinum participia aktivního se všechny skloňují podle vzoru LAN.

 

PŘEHLED KONCOVEK JMENNÝCH TVARŮ

 

participium

aktiva

paraticipium

pasiva

slovesné

adjektivum

maskulinum -E -STEM -UN
femininum -EA -STA -UNA
neutrum -ES -STES -UNS

 

PARTICIPIUM AKTIVNÍ

Koncovka se přidává přímo ke kořeni slovesa. Maskulinum se skloňuje jako SÍNE, femininum a neutrum jako LANA, resp. LANS. Participium aktivní označuje subjekt provádějící děj (dělající, dávající).

 

PARTICIPIUM PASIVNÍ

Koncovka se přidává za kmenový příznak. Skloňuje se podle vzoru LAN. Participium pasivní označuje objekt děje většinou aktuálního nebo opakovaného  (dělán; dán - dáván). Často se zejména v poezii používá jako pasivum perfekta.

 

SLOVESNÉ ADJEKTIVUM

Koncovka se přidává přímo ke kořeni slovesa. Skloňuje se podle vzoru LAN. Slovesné adjektivum vyjadřuje objekt děje většinou minulého, jednorázového či obecně platného (u/dělaný, daný).

 

1. DARANTA

 

participium

aktivní

 

paraticipium

pasivní

 

slovesné

adjektivum

 
m. DARE dávající DARASTEM dán, dáván DARUN daný
f. DAREA dávající DARASTA dána, dávána DARUNA daná
n. DARES dávající DARASTES dáno, dáváno DARUNS dané

 

2. ORINTA

 

participium

aktivní

 

participium

pasivní

 

slovesné

adjektivum

 
m. ORE dělající ORISTEM dělá(vá)n ORUN u/dělaný
f. OREA dělající ORISTA dělá(vá)na ORUNA u/dělaná
n. ORES dělající ORISTES dělá(vá)no ORUNS u/dělané

pozn. neutrum slov. adjektiva se podle smyslu překládá i jako "je to hotové", tj. "hotovo!" o jakékoliv činnosti, rod a číslo se zde již nereflektuje (vlastně se stává citoslovcem).

 

3. FANENTA  

 

participium

aktivní

 

participium

pasivní

 

slovesné

adjektivum

 
m. FANE mluvící FANESTEM mluven;říkán FANUN do/mluvený;řečený
f. FANEA mluvící FANESTA mluvena;říkána FANUNA do/mluvená;řečená
n. FANES mluvící FANESTES mluveno;říkáno FANUNS do/mluvené;řečené

 

4. KANUNTA  

 

participium

aktivní

 

participium

pasivní

 

slovesné

adjektivum

 
m. KANE vracející (se) KANUSTEM vracen/vrácen KANUN vracený/vrácený
f. KANEA vracející (se) KANUSTA vracena/vrácena KANUNA vracená/vrácená
n. KANES vracející (se) KANUSTES vraceno/vráceno KANUNS vracené/vrácené

 

D. INDIKATIV - AKTIVUM

Indikativ nerozlišuje vid, tedy dokonavost a nedokonavost či průběhovost. Je-li nutno takový jev zdůraznit, činí se tak pomocí vhodných adverbií či částic. V prézentu u žádné slovesné třídy nedochází ke změnáv kmeni.

Triál se udržel jen ve třetí osobě a užívá se pouze ve třech případech:

- hovoří-li se o třech nejvyšších élladských bozích, Orlygovi, Getenekovi a Fréár, najednou

- v ustálených náboženských formulích

- chce-li někdo archaických způsobem vyjádřit úctu ke třem osobám, kupříkladu králi, královně a jejich dítěti; takto se triál používá výhradně v psané mluvě

KONCOVKY INDIKATIVU AKTIVA

  sg. du. tr. pl.
1. -U -UMFI - -AM
2. -T -UFTI - -TIS
3. -E -TEF -NGA -N

 

  DARANTA KANUNTA ORINTA FANENTA
sg.        
1. DARU KANU ORÍ FANEU
2. DARAT KANUT ORIT FANET
3. DARE KANE ORIS FANES
du.        
1. DARUMFI KANUMFI ORÍMFI FANÉMFI
2. DARUFTI KANUFTI ORÍFTI FANÉFTI
3. DARATEF KANUTEF ORITEF FANETEF
tr.        
3. DARANGA KANUNGA ORINGA FANENGA
pl.        
1. DARAM KANUM ORIAM FANEAM
2. DARATIS KANUTIS ORITIS FANETIS
3 DARAN KANUN ORIN FANEN

Žlutě jsou vyznačeny nepravidelnosti v časování (vysvětlení níže)

 

POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM KONJUGACÍM:

1. DARANTA: 1. os. sg. , 1. a 2. os. du. vypadává A, koncovka se připojuje přímo za kořen slovesa. Došlo k tomu stažením původního diftongu -au- na U. V duálu se v poezii můžeme výjimečně setkat s nestaženými tvary DARAUMFI a DARAUFTI.

2. KANUNTA: 1. os. pl. vypadává z koncovky a (původní diftong -ua- se zde stáhl na U)

3. ORINTA: 1. os. sg, 1. a 2. os. du. došlo ke stažení diftongu -iu- a následné dloužení, čímž vzniklo Í.

4. FANENTA: 1. os. sg. se koncovka vyslovuje jednoslabičně (fan-eu, nikolif fan-e-u); 1. a 2. os. du. došlo ke stažení původního diftongu -eu- a k následnému dloužení, čímž vzniklo é. V 1. os. sg. zůstal diftong zachován, protože v jeho výslovnosti nebránila následující nosovka.