SUBSTANTIVA

SUBSTANTIVA

U substantiv se rozlišuje rod a číslo. Flexe prakticky vymizela, pády jsou nahrazovány předložkovými vazbami. V některých případech však koncovky zůstaly.

Substantiva všech rodů se dělí podle zakončení na souhlásková a samohlásková.

 

1. MASKULINUM - vzor ADOR (muž), TAGIRA  (Slunce), SÚ (hřivna)

  samohláskové souhláskové
singulár TAGIRA     SÚ ADOR
duál TAGIRU     SÚ ADORU
triál TAGIRUM  SÚM ADORUM
plurál TAGIRUI    SÚI ADORI

 

2. FEMINIMUM - vzor ORIN (čin), DARAMI (žena), ÁNA (věštba)

  samohláskové souhláskovů
singulár DARAMI      ÁNA ORIN
duál DARAMARA ÁNARA ORINARA
triál DARAMIAM  ÁNAM ORINAM
plurál DARAMIA    ÁNA ORINA

 

3. NEUTRUM - vzor KILI (dítě), RILAT (láska)

  samohláskové souhláskové
singulár KILI RILAT
duál KILI RILATES
triál KILI RILATES
plurál KILI RILATES

 

UŽITÍ DUÁLU A TRIÁLU

1. Duál lze užít pouze jedná-li se o dvě substantiva téhož rodu; není-li rod jasný nebo jde-li zřejmě o substantiva různých rodů, používá se i pro dva počitatelné předměty plurál neutra.

2. Triál lze užít pouze jedná-li se o tři substantiva téhož rodu; není-li rod jasný nebo jde-li zřejmě o substantiva různých rodů, používá se i pro tři počitatelné předměty plurál neutra.

3. Triál u Bohů se používá pouze a výhradně hovoří-li se o Bozích druhé generace, tedy o Orlygovi, Getenekovi a Fréár. Pro ně je vyhrazen triál maskulina. Pokud se hovoří o jiných třech Bozích mužského rodu, používá se plurál. U Bohyň se používá normálně triál feminina.

 

UŽITÍ PLURÁLU

1. Plurál se užívá vždy, jedná-li se o více než tři počitatelné předměty. V lidové mluvě se (vyjma Bohů) často užívá i místo triálu.

2. Není-li jasný rod počítaných předmětů nebo je-li zřejmé, že se jedná o předměty různých rodů, užívá se vždy plurálu neutra.

 

PŘÍKLADY

LOOR, m. i f. - hřebec, klisna, kůň

  LOOR m. - hřebec   LOOR f. - klisna
singulár LOOR   LOOR
duál LOORU - dva hřebci LOORES - hřebec a klisna nebo obecně dva koně LOORARA - dvě klisny
triál LOORUM - tři hřebci LOORES - obeně tři koně, hřebec a dvě klisny, klisna a dva hřebci LOORAM - tři klisny
plurál LOORI - více hřebců LOORES - obecně koně LOORA - více klisen

 

THOGG, m. - Bůh, THOGG, f. - Bohyně, THOGG, n. - božstvo

  THOGG, m. THOGG, n. THOGG, f.
singulár THOGG - jeden z hlavních Bohů THOGG - jakékoliv jiné, nižší božstvo THOGG - jedna z hlavních Bohyň
duál THOGGU - dva Bohové THOGGES - dvě božstva nebo Bůh a Bohyně THOGGARA - dvě Bohyně
triál THOGGUM - Orlyg, Getenek, Fréár THOGGES - tři božstva THOGGAM  - tři Bohyně
plurál THOGGI - tři a více Bohové mužského rodu THOGGES - více božstev nebo Bohů a Bohyň THOGGI - více Bohyň

 

INSTRUMENTÁL/ABLATIV

Ablativ (český instrumentál) zůstal zachován v případě, chceme-li vyjádřit čím je činnost prováděna (byl zabit mečem - PANASTEM HRÚTU). Koncovky jsou stejné pro všechny rody. V případě, že substantivum končí na S nebo na R, tato hláska se přidáním koncovky -SK nebo -RI nezdvojuje. V případě, že substantivum končí na samohlásku, často se před koncovku vkládá pro usnadnění výslovnosti -A-, ale záleží na výslovnosti (TELAMRI i TELAMARI - rukama; ale vždy HRÚTASK, HRÚTARI).

singulár -U
duál -(S)K, -ASK
triál -IN
plurál -(R)I, -ARI

 

"PÁDOVÉ KONCOVKY"

Nejedná se o pádové koncovky ve vlastním slova smyslu, ale s některými předložiami se pojí u substantiv a u zájmen determinanty v postpozici. U adjektiv nejsou.

DA - předložka vyjadřující místní původ; připojuje se -I.

         DA OTTWARAI - z Ottwary, ottwarský

HO - předložka indikující vlastnost substantiva (obdoba genitivu vlastnosti); připojuje se -S.

         ITAR LAT HO áSA KATAS - doslovně: Itar, ten bílé nohy, tj. Itar s bílou nohou, Itar bělonohý.

NA - v, ve; do; na. Předložka místního určení. Na otázku KDE? se pojí se základním tvarem substantiva, na otázku KAM? se do postpozice přidává -IN.

         NA IALINGER - v hradě; NA IALINAR - na hoře

         NA IALINGERIN - do hradu; NA IALINARIN - na horu