YNGULTA

sestra Gardellacy Chorusta, matka Paleitoliny