Výslovnost a skloňování élladštiny

VÝSLOVNOST

Élladština se podobně jako čeština píše téměř foneticky. Při přepisu z élladského hláskového písma do latinky začali jazykovědci užívat jaksi ze zvyku některá pravidla latinské ortografie, která se dnes při transkripci élladštiny již pokládají za tradiční.

 

di, ti, ni - výslovnost dy, ty, ny  (Cynibre - Cynybre)

C před E, I, Y - výslovnost C (Ceredig - Ceredig, Acikleus - Acikleus); výjimka Ela Caracim - Ela Karakim

C před A, O U, Y, souhláskou a na konci slova - výslovnost K ( Caradac - Karadak, Cotharigé - Kotarigé)

 

Vše ostatní se čte foneticky: Gudleifr - Gudlejfr, Wanne - Vane ap.

 

SKLOŇOVÁNÍ

Élladština je plně flexivní jazyk, nicméně na rozdíl od češtiny při skloňování nedochází ke změnám ve kmeni. Při překladu do češtiny mohou při skloňování činit potíže slova typu Wetemaa,  maskulina zakončená na samohlásku či na -us, feminina zakončená na -e, maskulina i feminina zakončená na -inx.

Wetemaa:

Je nutno důsledně dodržovat zdvojenou výslovnost koncového -aa, přičemž první A patří ke kmení a koncovkou je až druhé a; při skloňování se tedy mění pouze druhé a, první zůstává zachováno:

nom. Wetema-a

gen. Wetema-y

dat. Wetema-e

ak. Wetema-u

vok. Wetema-o

lok. Wetema-e

inst. Wetema-ou

(plurál analogicky)

 

Maskulina zakončená na samohlásku

Patří sem jména typu Udi, Ane, Karu. Skloňují se podle vzoru pán.

nom. Udi, Ane, Karu

gen. Uda, Ana, Kara

dat. Udovi, Anovi, Karovi

ak. Uda, Ana, Kara

vok. = nom.

lok. Udovi, Anovi, Karovi

instr. Udem, Anem, Karem

(plurál analogicky)

 

Maskulina zakončená na -us

Élladština koncovku -us nemá, používá se pouze v překladech, kam se dostala v počátcích překladatelské činnosti z élladštiny ze stejného důvodu jako latinská transkripce, tedy ve snaze latinizovat élladštinu. Koncovkou -us byla nahrazena élladské koncovka -or a později už byla ponechána z tradice. Obě koncovky při skloňování pracují stejně, tj. od genitivu singuláru se neobjevují.

nom. Cadurnus

gen. Cadurna

dat. Cadurnovi

ak. Cadurna

vok. Cadurne!

lok. Cadurnovi

inst. Cadurnem

 

Feminina zakončená na -e

Zde musíme rozlišovat feminina ryze élladská a feminina s touto koncovkou přejatá z edagwonštiny. Ta se totiž skloňují podle vzoru žena, zatímco élladská mají zvláštní skloňování. Je ovšem obtížné rozeznat, které substantivum či nomen je původu élladského a které edagwonského. Např. Belcolore a Jankiore jsou edagwonismy a skloňují se jako žena, Chastre je élladismus.

nom. Chastre

gen. Chastre

dat. Chastre/Chastře

ak. Chastre

vok. Chastre!

lok. Chastre

instr. Chastre

(plurál neexistuje, jsou to drtivou většinou vlastní jména)

 

Substantiva zakončená na -inx

Skloňují se stejně jako řecká slova typu sfinx.

nom. Severinx, Melvinx

gen. Severingy, Melvinga

dat. Severinze, Melvingovi

ak. Severinx (v případě životných -ingu), Melvinga

vok. Severinx! (v případě životných - ingo!)  Melvingu!

lok. Severinze, Melvingovi

instr. Severingou, Melvingem

(plurál analogicky)

 

Substantiva zakončená na -is:

Feminina zůstávají většinou nesklonná (Betlindis, gen.sg. Betlindis)

Maskulina se skloňují jako řeckájména typu Parisl

nom. Pedetris

gen. Pedetrida

dat. Pedetridovi

ak. Pedetrida

vok. Pedetride!

lok: Pedetridovi

intstr. Pedetridem

(plurál analogicky)