Syntax

INFINITIV PO SLOVESECH PŘÍKAZU/ZÁKAZU

Ve větách typu "nařizuji udělat", "zakazuji, aby se hrálo" atd. se užívá vazby AG + infinitiv. Příklady: Tarqu ag daranta. Nařizuji dát.

ZÁJMENO VE VĚTĚ

Ve větách typu "to vidím", "slyším ho" atd. je zájmeno vždy za slovesem.   Příklad: Agu-te. (To vidím/vidím to)

VYJÁDŘENÍ ZÁPORU

1. Prostý zápor - ney Příklad: As Dangrud an-tare? (Je tu Dangrud?) Ney. (Ne.)   2. U adjektiv - prefix na- Příklad: Armkeri Nabatun - Armkeri Nemytý   3. U sloves a u vět - úk v postpozici; pokud sloveso končí na samohlásku, v hovorové řeč dochází ke stažení, v psaném projevu...