slovník

Alat

A - předložka vyjadřující vlastníka ( a ador - patřící muži, mužův, mužova, mužovo) ADDÁS, ADDA, ADDAT - silný ADOR, m. - muž; velmi časté ve složeninách ADOR-LAN,m. - manžel, choť (doslovně: celý muž) AGU, n. - oko AGUNTA - vidět AKI, n. - zisk, získání, dobytí, nabytí...

Batun

BARENTÁS, BARENTA, BARENTAT - věrný, stálý BATINTA - mýt BATUN, BATUNA, BATUNS - (u)mytý BAULI, BAULA, BAULUT - modrý BEN, m. - čest BERTUIN, f. - pravda BÚS, m. - sud

Cine

CARACIM - (vysl. karakim), pouze ve složenině ELA-CARACIM, král CALA - viz KALA

Der

DA - z, ze; pouze místně, při odkazování na původ z nějaké lokality; do postpozice se přidává i (da Ottwarai - z Ottwary) DAM, m. - krok DAMANTA - jít, kráčet, chodit DAN - dvě DANU, DANA, DANUT - druhý DAR - kdo (femininum) DARAMI, f. - žena DARANTA - dát, dávat DA-TUR, f. - dcera DERI - kdo...

Etibe

ELA - částice vyjadřující vznešenost, vážnost, urozenost, úctu; ve složeninách pouze v prepozici ELA-ASANTÍ, f. - vědma (dosl. ctěná vědoucí); pouze v jednom jediném případě se lze setkat s ELA-ASANTÍ v mužském rodě, a to když se hovoří i Valcorovi, válečné vědmě krále Ana a později Gaisioríga...

Fait

FANENTA - mluvit, hovořit FENER - bok FENERIM - po boku

Ger

GERINTA - zabít GULI, GULA, GULUT - falešný, lživý

Her

HOTTA, n. pl. - děti; nepravidelné, má pouze plurál, ostatní čísla viz AKLI HOTTA-SÚG, f. - dětství HRÚT, m. - meč HRÚT-ADOR, m. - kníže (doslovně: muž s mečem, v archaické élladštině označení pro jakéhokoliv bojovníka)

Ikul

IALIN, m. - kámen IALINARA, f. - hora IALINGER, m. - hrad  IAN - proti IDE - jenž IN, INA, INS - sám INNAIN, INNAINA, INNAINS - vyteklý, o krvi: prolitý; innain loaditar - smrt v boji (dosl. prolitá krev) IRGUINN, f. - loď YE, YA, YUT - váš YEMAINE - vy (vyslovuje se čtyřslabičně:...

Kerula

KA - a KALA - k, ke (někdy transkribováno cala); u substantiv a zájmen -A v postpozici KALTANTA - ležet KANUNTA - vrátit se, jít zpět KARIALAS m. i f. - bojovník, bojovnice KARIALETANTA - bojovat, válčit, zápasit KARILAT, f. - bitva, boj; název tance pěstovaného na panovnických...

Litu

LAAHER-ANTA - zemřít LÁANTA - spát LÁISTÁ f. - spánek LAGU - tenhle LAMITA, f. - mísa LAN, LANA, LANS - celý ve smyslu úplný LAN, m. - jablko LA - ta LAT - ten LATAGU - tahle LA-ÚNÍ, f. - nářek LING, f. - píseň LOADITAR, m. - krev (innain loaditar - smrt v boji, dosl. vyteklá,...

Mara

MÁ - krom ME, MA, MUT - moje MIS - já MON, m. - svět

Ni

NA - zápor u adjektiv (prepozice) NA - v, ve, na, do; na otázku KAM se pojí -IN v postpozici u substantiv a zájmen. NAUMI, NAUMA, NAUMUT - hnědý NEY - ne (prostý zápor) NIME - ale NU - částice vyjadřující násobek, vždy v postpozici (dan-nu - dvojitý, dvojnásobný) NÚ - bez

Olu

OG - ano ORA - předložka vyjadřující důvod, příčinu; za (ve smyslu za něco), kvůli ORIN, f. - dílo, čin ORINTA - dělat ORUN, ORUNA, ORUNS - hotový ORUNS! - hotovo! OTAR, m. - otec

Pugi

PALAQUERENTA - stát PANANTA - 1. v aktivu - zabít v boji; 2. v pasivu - být poražen, padnout PELEST, PELESTA, PELESTS - velký PELEST-SÚG, f. - jinošství (období zhruba mezi 13 - 21 rokem u chlapců; u dívek se toto označení nepoužívá)

Qeta

QUEN-ANTA - chránit

Rísu

RIL-ANTA - milovat RILAT, n. - láska RÚNÍ, RÚNA, RÚNUT - starý

Síe

SA-ARANTI, SA-ARANTA, SA-ARANTUT - stříbrný SA-KADIMA, f. - pytel, vak SAN, f. - značka, znaménko SAN-ORIN, f. - kniha SAN-ORINTA - psát (dosl. dělat značk) SANARIOL-ORIN, f. - kronika SANSÚG-ORIN, f. - letopis SARIDI, SARIDA, SARIDUT - zelený SA-UN, m. - syn SENEQUERANENTA - znesvářit se,...

Tut

TA - předložka vyjadřující objekt děje TAGIRA, m. - slunce TAGIRIN, TAGIRINA, TAGIRINS - zlatý TAGU - tohle TALAKMITÓ, n. - rod TALUR, m. - bratr TARQUNTA - nařizovat, nakazovat, rozkazovat, poroučet TE1 - to TE2 - částice vyjadřující vysokou míru vlastosti (te addás - velmi silný) TELAM, n. -...

Utar

ÚK - zápor u sloves a ve větách UTALAME, n. - víra

VEDDETENTA - zachránit, spasit VÉRANTA - zastavit, ukončit činnost, přestat s něčím (nepr. infinitiv 2. os. sg. VÉR znamená i DOST ve smyslu přestat) VERETENTA - do češtiny obtížně přeložitelné sloveso vyskytující se prakticky pouze v obětních formulích. Má aktivní význam, ale do češtiny by...
1 | 2 >>